Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Hopp til hovedinnhold

Brystkreft med spredning

Brystkreft utredning.png

Brystkreft med spredning

eller metastatisk brystkreft

 

Forskerne vet ikke hvorfor brystkreft kommer tilbake hos noen, men ikke hos andre. Det at kreften kommer tilbake betyr ikke at pasienten har gjort noe feil,- eller har fått feil behandling. 

Metastatisk brystkreft innebærer at celler fra en brystkreftsvulst har spredd seg til organer utenfor det aktuelle brystet og nærliggende lymfeknuter, slik som til lymfeknuter lenger unna brystet, skjelett, lever, lunger og hjerne. Dette blir også betegnet som brystkreft med spredning til andre organer, eller som brystkreft med fjernspredning.1

 

Brystkreft er en sykdom som deles inn i ulike undergrupper

Det finnes fire hovedtyper brystkreft med spredning:

Hormonfølsom, HER2-negativ 
Hormonfølsom betyr at kreftcellene utrykker hormonreseptorer for hormonene østrogen og progesteron. Denne typen kreftceller utrykker ikke markøren HER2. Dette er den vanligste typen brystkreft.  

HER2-positiv, som ikke er hormonfølsom 
Når brystkreftcellene produserer for mye HER2-protein vokser de raskere enn normale celler, og raskere enn andre kreftceller. Dette kalles HER2 positiv brystkreft. 15-20% av alle brystkrefttilfellene er HER2-positive. 

Hormonfølsom, HER2-positiv 
Denne krefttypen har positive markører for både HER2- og hormonreseptorer for østrogen og progesteron. 

Trippelnegativ 
Denne typen av brystkreft er hverken hormonfølsom eller har reseptorer for HER2. Mellom 10-20% av alle brystkrefttilfellene er trippelnegative.  

Arvelig brystkreft3
Noen brystkrefttilfeller kan knyttes til arv eller familiær kreft. 

BRCA1- og BRCA2-genet er de to mest omtalte genene når det gjelder arvelig brystkreft. Alle har disse to genene, men noen har en medfødt genfeil (mutasjon i genene) som gir økt risiko for å utvikle brystkreft og eggstokkreft.

En gentest kan påvise genfeil i BRCA1- og BRCA2-genene. 

Hvordan sprer brystkreft seg?1
Brystkreft kan spre seg via både lymfe- og blodsystemet. Det vanligste er at brystkreftcellene vokser inn i lymfekar og sprer seg til nærliggende lymfeknuter, og da først og fremst i armhulen. Hvilke lymfeknuter som angripes er individuelt, og henger sammen med hvordan lymfebanene går, størrelse på svulsten og hvor omfattende lymfespredningen er. Fra lymfebanen kan kreftsykdommen spre seg videre til lymfeknuter andre steder i kroppen, eller til blodbanen og ut i kroppen. Spredning med blodet fører til spredning til skjelett, lunger/lungehulen og lever, men kan også gi spredning til andre organer, som for eksempel til hjerne. 

Det er viktig å skille mellom brystkreft med lokoregional spredning og kreft med fjernspredning (metastaser). Lokoregional spredning innebærer spredning til lymfeknuter i armhulen eller ved kragebeinet på samme side som brystkreftsvulsten satt. Ved lokoregional spredning vil de fleste kunne helbredes. 

Fjernspredning (metastaser) slik som til skjelett, lunger, lever og hjerne er per i dag, uhelbredelig. Det er dette som betegnes som metastatisk brystkreft. Mange vil likevel kunne få langvarig sykdomskontroll.

MetastaticBreastCancer

Det finnes ulike typer brystkreft med spredning, og dette har betydning for valg av behandling2

Brystkreftsvulster undersøkes for ulike egenskaper, såkalte «biomarkører» som har betydning for valg av behandling. Biomarkørene er:

  • Hormonfølsomhet: Om svulsten «næres» spesielt av hormonene østrogen og progesteron.
  • HER 2 positiv status: Nærvær av en spesiell markør eller reseptor på kreftcellene, som sier noe om celledelingsaktivitet.
  • Nivå av Ki 67: Hvor stor andel av kreftcellene som er i celledeling, altså en annen egenskap som sier noe om celledelingsaktivitet.

Behandling av brystkreft med spredning

Brystkreft med spredning er en kronisk sykdom som krever livslang behandling, i motsetning til tidlig brystkreft der pasienten får behandling i et gitt tidsrom.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanser:

  1. Brystkreftforeningen.no Hentet ut 20. april 2022
  2. Kreftforeningen.no Hentet ut 20. april 2022
  3. Brystkreftforeningen.no Hentet ut 22.04.2022

 

PP-UNP-NOR-0202