Endre skriftstørrelse: A A A

Akutt myelogen leukemi (AML)

Symptomer

Akutt myelogen leukemi (AML) debuterer gjerne med utvikling av symptomer over få dager til uker, av og til noen måneder.  Symptomene man opplever skyldes som oftest at beinmargen ikke lenger fungerer slik den skal, da umodne blodceller, såkalte blastceller, fortrenger de vanlige blodcellene.  Symptomer man da kan oppleve er blodmangel (anemi) som kan medføre tretthet, tungpustethet, hjertebank og at man fremstår blek. Mangelen på blodplater kan også gi blødninger, hvor en del får punktvise hudblødninger (petekkier), men man kan også lettere få blåmerker. Mangelen på hvite blodceller kan føre til flere infeksjoner, dels alvorlige. Mange opplever også symptomer som nattesvette, gjentakende feber og vekttap.1

AML symptomer

Risikofaktorer

Årsaken til utvikling av akutt myelogen leukemi er som oftest ukjent. En risikofaktor er imidlertid dersom man tidligere har gjennomgått strålebehandling eller kjemoterapi (cytostatikabehandling) for annen kreftsykdom, da disse behandlingene kan være skadelig for genene våre. I slike tilfeller finner man gjerne bestemte genetiske forandringer i AML-cellene som indikerer en slik sammenheng. En annen risikofaktor er dersom man har en mindre ondartet blodsykdom, som så utvikler seg videre til AML. 2,3

Utredning

AML kan utvikle seg hurtig, og det er derfor viktig å diagnostisere sykdommen så raskt som mulig, slik at aktuell behandling kan startes.4 Ved utredning for AML må man gjennomgå en klinisk undersøkelse, blodprøvetaking, benmargsprøvetaking og mulig andre undersøkelser.1,2
AML kan primært inndeles i to hovedgrupper, akutt promyelocyttleukemi (APL) og ikke-APL (AML). APL har spesielle genetiske avvik og krever spesiell håndtering i forhold til andre AML typer. 3  Vi vil ikke omtale APL videre på denne siden.  
AML kan videre inndeles i flere typer. En god utredning er derfor veldig viktig for å vite hvilken type AML man har, da det vil være med på å styre hva slags behandling man skal få. 1
For å få en sikker AML-diagnose kreves det at beinmargcellenes utseende og oppbygning (morfologi) sees på under mikroskop etter at cellene er farget med en såkalt MGG-farging. Det må også gjøre en såkalt flowcytometrisk undersøkelse av beinmargensprøven (undersøke antall og egenskapene av cellene i beinmargen) samt at to ulike genetiske analyser av beinmargen og leukemicellene i blodet må gjøres dersom AML-behandling skal gis. 2,3

Behandling 

Behandling av akutt myelogen leukemi foregår primært med medisiner (medikamentell behandling). Behandlingen skjer enten på eller i samarbeid med universitetssykehusene. Hensikten med den medikamentelle behandlingen er å redusere, og i beste fall, utrydde de leukemiske cellene. Siktemålet er helbredelse eller sykdomskontroll. 1,3
Når diagnosen AML er stilt vil det for alle pasienter med alder opptil ca 80 år tas stilling til om pasienten er tjent med intensiv behandling eller ikke. Hos enkelte pasienter står ikke risikoen forbundet med intensiv behandling i rimelig forhold til muligheten for å oppnå meningsfylt effekt av behandlingen. Man vil da vurdere ikke-intensiv AML-behandling.  Dette kan være aktuelt for pasienter over 80 år eller yngre pasienter med andre alvorlige sykdommer. 3
Normalt gis ikke stamcelletransplantasjon i første remisjon (dvs når man har fått bort eller kontroll på de leukemiske cellene etter første runde med behandling), men dersom man har en høy risiko for tilbakefall, kan det likevel være aktuelt. Stamcelletransplantasjon kan ellers bli et behandlingsalternativ dersom sykdommen kommer tilbake og man igjen får kontroll på leukemicellene med medikamentell behandling først 1,3

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 

Referanser:

  1. https://kreftlex.no/Leukemi/ per 12.08.2022
  2. Reikvam H, Dalgaard J, Johannesen S et al, Behandling av akutt myelogen leukemi hos eldre; Tidsskr Nor Legeforen 26. April 2019
  3. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, versjon desember 2021.
  4. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/leukemi/ lest 11.08.2022

 

PP-UNP-NOR-0427